ณ ค่ายฝึกกองทัพทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๖ พิษณุโลก

Phitsanulok


Category