DHZ MORAVANY NAD VÁHOM

Kostolecká 175/4, 922 21 Moravany nad VáhomCategory

About

Dobrovoľný hasičský zbor v Moravanoch nad Váhom je základným organizačným článkom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (www.dposr.sk).

Founded

DHZ MORAVANY NAD VÁHOM was founded in 1925

Description

Potreba chrániť životy svojich blížnych a ich majetok vyústila aj v obci Moravany nad Váhom do vzniku Hasičského zboru na dobrovoľnom základe. Stalo sa tak v roku 1925. Podľa dochovaných ústnych tradícií môžeme začiatky organizovanej protipožiarnej ochrany v obci posunúť až do roku 1866, avšak z tohto obdobia sa nezachovali žiadne písomné doklady, ktoré by tento dátum potvrdzovali. V roku 1925 sa stal prvým písomne doloženým veliteľom hasičského zboru v obci učiteľ miestnej školy Peter Kosmál (19.10.1900 Kátlovce, okres Trnava - 1.5.1963 Jarok, okres Nitra). Zbor mal 24 členov a jednopiestovú striekačku, ktorú zakúpila obec. Gróf Alfréd Zedtwitz nechal postaviť pri bývalom pivovare hasičskú zbrojnicu, kde bola umiestnená všetka hasičská výzbroj a výstroj. V roku 1927 bola zakúpená nová, dvojpiestová ručná striekačka ťahaná konským záprahom. Túto sa podarilo v roku 1997 zrekonštruovať a tento doklad o technickom ume našich predkov je dnes funkčný a obdivovaný súčasníkmi. Túto historickú hasičskú striekačku je možné zhliadnuť v expozícii Vojenského historického múzea v Piešťanoch. Hasičská zbrojnica postavená z podnetu Alfréda Zedtwitza bola neskôr zbúraná a v roku 1952 bola postavená nová hasičská zbrojnica – dnešná predajňa potravín pri Kultúrnom dome. Modernizovala sa aj hasičská technika a tak v roku 1954 sa zakúpila motorová striekačka PS-8. Priestory hasičskej zbrojnice boli odovzdané pre potreby zdravotníctva a tak v roku 1974 za výdatnej brigádnickej pomoci dobrovoľných hasičov bola postavená nová budova na Kostoleckej ulici, ktorá slúži svojmu účelu dodnes. Objekt pozostáva z garáže pre zásahové vozidlo, skladu výstroje a výzbroje, zasadacej miestnosti, sociálnych miestností, kuchynky a veže na sušenie hadíc. V roku 1975 sa technika opäť zmodernizovala – pribudli dve motorové striekačky PPS 12R a zásahové vozidlo AVIA 30. Toto vozidlo bolo v roku 2005 vyradené z prevádzky a ako dar Slovenskej republiky Obci Moravany nad Váhom bolo v roku 2006 poskytnuté zásahové vozidlo ŠKODA 706 CAS 32 RHTP. 22. októbra 2015 bol podpredsedom vlády SR a ministrom vnútra SR Róbertom Kaliňákom odovzdaný do užívania tzv. protipovodňový vozík, ktorý zaobstarala Slovenská republika v rámci operačného programu Európskej únívne protipovodňové opatrelávnostný akt za účasti poslancov NR SR Jozefa Valockého a Gábora Gála sa uskutočnil v Galante. Za Obec Moravany nad Váhom sa zúčastnil starosta obce Peter Hulman, predseda DHZ Tomáš Wagner, podpredseda DHZ - veliteľ Erich Moravanský a ďalší členovia. V roku 1996 bola hasičská zbrojnica svedkom historickej udalosti – konalo sa v nej Ustanovujúce valné zhromaždenie Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Piešťanoch z dôvodu zmeny územného a správneho členenia Slovenskej republiky. V oblasti represie moraviansky hasiči viackrát zasahovali pri lesných požiaroch v katastrálnych územiach okolitých obcí (Hubina, Ducové, Banka), pri záplavách a iných technických zásahoch. Extrémny v oblasti represie bol rok 2010, kedy pri záplavách a požiaroch členovia zboru zasahovali celkovo 11 krát v roku. Zasahovali aj pri najväčšiom požiari v histórii Piešťan - hypermarketu PT UNIVERZÁL na sídlisku Adam Trajan v Piešťanoch 19. augusta 2010. Ich odvaha a statočnosť bola ocenená listom riaditeľa OR HaZZ SR v Piešťanoch Petra Galba. Členovia hasičského zboru v Moravanoch nad Váhom boli aktívny nielen vo svojej obci a regióne ale aj na celoštátnej úrovni. V roku 1937 sa v Bratislave konal Celoslovenský zjazd dobrovoľného hasičstva, kde sa zúčastnili štyria členovia zboru. V roku 1991 sa člen hasičského zboru Peter Uhrin zúčastnil Federálneho zjazdu dobrovoľných hasičov v Uhřeticiach (dnes Česká republika). Člen DHZ v Moravanoch nad Váhom Tomáš Wagner sa zúčastnil ako rozhodca na Majstrovstvách Slovenskej republiky dobrovoľných hasičských zborov: 4. augusta 2007 v Pruskom (okres Ilava, Trenčiansky kraj) 8. augusta 2009 v Kysuckom Novom Meste (okres Kysucké Nové Mesto, Žilinský kraj) Významným prvkom činnosti dobrovoľných hasičov je aj práca s mládežou, ktorá sa v podmienkach moravianskych hasičov začala v roku 1984 pod vedením Viliama Jánošíka a za spolupráce učiteľov základnej školy Rovesného a Vaváka. Práca s mládežou sa obnovila v roku 2003 pod vedením učiteľa Miroslava Kazíka. V súčasnosti sa mládeži venujú členovia DHZ Moravanský, Wagner a Valko. Názov hasičského zboru sa v minulosti viackrát menil. Do roku 1989 bol názov „Základná organizácia Zväzu požiarnej ochrany SSR“, neskôr Dobrovoľný požiarny zbor a dnes Dobrovoľný hasičský zbor (ďalej len DHZ). Z hľadiska právneho postavenia ide o základný článok organizačnej výstavby občianskeho združenia pod názvom Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky (http://www.dposr.sk). Na základe všeobecne záväzného nariadenia obce Moravany nad Váhom toto občianske združenie vykonáva aj činnosť Obecného hasičského zboru (ďalej len OcHZ) tak, ako mu to ukladajú príslušné právne predpisy z oblasti ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany obyvateľstva. Uznesením Obecného zastupiteľstva v Moravanoch nad Váhom bol do funkcie veliteľa Obecného hasičského zboru v roku 2005 menovaný Erich Moravanský. Funkciu preventívara PPO obce na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Moravanoch nad Váhom vykonáva Marián Mathias. Obidvaja funkcionári získali odbornú spôsobilosť pre výkon svojej funkcie Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch. Zbor sa navonok reprezentuje vlastnou zástavou z roku 1993. Na jednej strane zástavy je vyobrazený znak Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a nápis v kruhu „Dobrovoľný požiarny zbor v Moravanoch nad Váhom“ a na strane druhej motív patróna hasičov, Svätého Floriána s nápisom „Bohu na slávu – blížnemu na pomoc“. DHZ Moravany nad Váhom je administratívne príslušný v rámci Územného výboru DPO SR v Piešťanoch. Do územnej pôsobnosti tohto orgánu patria okresy Piešťany a Hlohovec. Vo volebnom období 2007 - 2011 vykonával člen DHZ v Moravanoch nad Váhom Tomáš Wagner funkciu územného veliteľa a podpredsedu ÚzV DPO v Piešťanoch. Predsedníctvo ÚzV DPO v Piešťanoch ocenilo dlhoročnú kvalitnú prácu moravianskych hasičov na svojom zasadnutí 20.apríla 2007, kedy udelilo Dobrovoľnému hasičskému zboru medaiPRÍKLADNÚ PRÁCU DPOa prejavenú aktivitu pri zdolávaní povodní v obciach Moravany nad Váhom a Ducové vyslovilo Predsedníctvo ÚzV DPO v Piešťanoch 19. júna 2010 poďakovanie členom DHZ Moravany nad Váhom. Zásahovú činnosť moravianskych hasičov v roku 2010 ocenilo ja Prezídium DPO SR udelením ĎAKOVNÉHO LISTU dňa 26. augusta 2010. Predsedníctvo ÚzV DPO SR v Piešťanoch svojim Uznesením čís. 2/2015 zo dňa 31. marca 2015 udelilo DHZ Moravany nad VáhIALU ZA ZÁSLe to ďalšie z radu ocenení skvelej práce moravianskych hasičov. V súčasnosti je predsedom Dobrovoľného hasičského zboru v Moravanoch nad Váhom Tomáš Wagner a podpredsedami Erich Moravanský a Alexandra Valková.

Mission

Uvedomujúc si humánny odkaz dobrovoľného hasičstva na Slovensku, nadväzujúc na plody obetavosti svojich zakladateľských generácií, vychádzajúc z ich osvedčených tradícií nadstraníckosti, demokracie, rasovej, národnostnej i náboženskej znášanlivosti a úsilia o všeobecné povznesenie človeka, vedení láskou k blížnemu, svornosťou a bratstvom sme členmi humánnej organizácie - Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, ktorá v nadväznosti na tieto tradície je pripravená poskytnúť dobrovoľnú pomoc širokej verejnosti i každému jednotlivcovi najmä v nešťastí, núdzi a ohrození života, zdravia a majetku pred požiarmi a živelnými pohromami.

Places Nearby

Automotive Customization Shop

HGCD FOLIA
Hlohovecka, 92231 Sokolovce
Automotive Customization Shop

Automotive, Aircraft, Boat

Auto Do Folie
329, 95605 Nitrianska Blatnica
Automotive, Aircraft, Boat

Bar

PINO PLÁŽ
Horná Streda, 91624 Horná Streda
Bar & Grill, Bar

Business Service

Záhradkárske a chovateľské potreby Hôrka n/V
Horka nad Vahom 123, 916 32 Hôrka nad Váhom
Business Service, Business Service

Cargo & Freight Company

JJH, sro
Robotnícka 3214/17, 92101 Piestany
Cargo & Freight Company, Accountant, Charter Bus Service

City

Teplicky
Teplicky
City, City
Ardanovce
Ardanovce
City, City
Dolné Otrokovce
Dolné Otrokovce
City, City
Svrbice
Svrbice
City, City
Vozokany, Nitriansky, Slovakia
Vozokany, Nitriansky, Slovakia
City
Nitrianska Blatnica
956 04 Nitrianska Blatnica
City, City
Lipovník, Nitriansky, Slovakia
Lipovník, Nitriansky, Slovakia
City, City
Lipovník, Topoľčany District

City
Hubina
Hubina
City, City
Modrová
Modrová
City, City

Commercial & Industrial

WOLF s r o
Prevádzka, 916 32 Hôrka nad Váhom
Commercial & Industrial, Demolition & Excavation Company, Recycling & Waste Management

Consulting Agency

DEM Consult
297, 91631 Kocovce
Consulting Agency

Dance & Night Club

Emer Club Radošina
Družstevná 204/54, 95605 Radosina
Dance & Night Club

Deli

Encián lahôdky
Gaštanová 13, 92101 Piestany
Deli, Shopping & Retail, Grocery Store

Florist

Kvetinárstvo
Horna Streda, 91624 Horná Streda
Florist

Food & Beverage Company

Lucka - Tvoj vodný anjel
Lúka
Food & Beverage Company

Foodservice Distributor

Coca Cola. Slovakia
91633 Lúka
Foodservice Distributor

Health/Beauty

Konjacova špongia - tajomstvo krásnej pleti
Kutuzovova 17, 83103 Bratislava, Slovakia
Health/Beauty

High School

Stredná odborná škola elektrotechnická Liptovský Hrádok
Celiny 536, 03315 Liptovský Hrádok
High School

Home Service

Nechtiky Sabi
kaštielská 3, 922 21 Moravany nad Váhom
Home Service

Hotel

Penzión Benátky
Topolcianska 1, 92101 Piestany
Hotel, Coffee Shop
Penzión Bezovec
Nová Lehota 228, 91635 Nová Lehota, Trenčiansky, Slovakia
Hotel

Local Business

Pullman Camping
92101 Banka, Trnavský, Slovakia
Local Business
Lido Piešťany
Nábrežie Ivana Krasku 1, Piestany
Local Business
Vojensky Kupelny Ustav
92101 Piestany
Local Business
SPŠE Piešťany
92101 Piestany
Local Business
Cinematik
Nábrežie Ivana Krasku 1, 921 01 Piestany
Local Business

Middle School

Stredná Odborná Škola, Hlohovec
Hlohovec
Middle School

Mountain

Marhát

Mountain, Fast Food Restaurant

Nail Salon

Hele n Nails
[email protected], 95606 Salgovce
Nail Salon, Health/Beauty

National Park

Čertova Pec

National Park

Non-Governmental Organization (NGO)

DHZ MORAVANY NAD VÁHOM
Kostolecká 175/4, 922 21 Moravany nad Váhom
Non-Governmental Organization (NGO), Organization

Pizza Place

EM-DE PIZZA
Vozokany 6, 95605
Pizza Place, Lounge

Professional Service

Lesnicke sluzby tazba dreva.
luka, 91633 Lúka
Professional Service

Pub

REJM Bar
Modrová (Priestory Kultúrneho Domu), 91635 Modrová
Pub

Recreation Center

Marhat

Recreation Center
Rekreačné zariadenie Výtoky
Výtocká, 922 21 Moravany nad Váhom
Recreation Center, Hotel & Lodging

Region

Banka, Piešťany District
921 01
Region, Landmark & Historical Place, City

Retail Company

KilianyArt
Salgovce 152, 95606 Salgovce
Retail Company

School

CVČ AHOJ Piešťany
Teplická 83, 92101 Piestany
School

Shopping & Retail

Pizzeria Vittoria
Vážska, 922 21 Moravany nad Váhom
Shopping & Retail, Pizza Place, Grocery Store

Sports & Recreation

Jumping Radošina
Kpt. Nálepku 13, 95605 Radosina
Sports & Recreation

Sports Event

Svrbická snežná stopa
Svrbice č.25, 956 06 Svrbice
Sports Event

Travel Company

Melior
Nitrianska Blatnica 2, 95605 Nitrianska Blatnica
Travel Company

Yoga Studio

MhŠtúdio Balance&Powerjoga
Vila Richard, Štefánikova 12, 92101 Piestany
Yoga Studio