Eko naselje / Bela Stena

11000 Belgrade, SerbiaCategory

About

www.wix.com/ekonaselje/belastena

Founded

Eko naselje / Bela Stena was founded in maj 2011

Description

Udruzenje za ekologiju Dunava u sektoru ra Strmirano je i aktivno na temi ekolosko odrzivog razvoja ovog dela Beograda, tj. desnog priobalja Dunava, kao evropskog recnog koridora, i u skladu sa elementima GP Beograda 2021, koji posebno tretira ovaj strateski cilj - orjentisanost razvoja Beograda ka reci Dunav.

Mission

DUNAVSKI AMFITEATAR BEOGRAD veliki potencijal malo poznate zeleno-plave oaze – Ada Huja i eko selo Rt ‘’Bela Stena’’ Kroz Beograd su se odvajkada ukrštali putevi istorije, naroda, kulture i običaja, zapadnog i istočnog svakojakog uticaja, južnih i severnih vetrova, a kad se pomene naš grad, prvo što opisno sledi je Beograd na ušću dveju reka... Potencijal koji Beograd pruža svojim položajem na četiri obale dveju reka, sa svim svojim bogatim resursima u neadekvatno iskorišćenim lokacijama koje one čine, je nešto što, u ovom trenutku nema niti jedan evropski grad. Najjači argument da se treba ozbiljno baviti pravilnim razvojem Beograda na rekama je i činjenica da, od definisane mreže saobraćajnih koridora Evrope, kojih ima ukupno 10, čak dva koridora, koridor VII /Dunav/ i koridor X, sa dva kraka, ukrštaju se u Beogradu. Dunavski koridor je sa posebnom ulogom, naspram svih drugih, jer mu je reka okosnica. Samim tim ne treba propustiti olako i veliki značaj u ekonomskom, funkcionalnom i duhovnom potencijalu koji Beograd povezuje sa Nemačkom, Austrijom, Mađarskom i dalje na istok. Dunavski koridor je posebno utkan i u Generalni plan Beograda 2021., gde se precizno tretira strategijski cilj-orjentisanost razvoja Beograda ka reci Dunav. Ta orjentacija se ogleda u nizanju različitih privrednih, turističkih, rekreativnih, ali i centralnih i stambenih sadržaja duž desne obale Dunava. Novost u ovome planu jeste definisanje smanjenja industrijskih kapaciteta na određenim području u korist centralnih delatnosti,a najveći akcenat je zaštita i ekološki potencijal koji pruža dato priobalje Dunava. Zato se ovde posebno osvrćemo na tzv. Dunavski amfiteatar sa svojim interesantnim dvema zonama, a to su 1. Ada Huja i 2. Rt Bela Stena eko selo sa svojim eko okruženjem. Oblast nazvana Dunavski amfiteatar je potez desne obale Dunava od Luke Beograd, nizvodno, preko zone ispod Pančevačkog mosta , rukavca Ade Huje, i zaključno sa granicom Generalnog plana Beograda- Rta Bele Stene i Malih voda. Aktiviranje arhitektonsko-urbanističkih idejnih postavki Dunavskog amfiteatra u budućim planovima i projektima je put da se oživi poseban potencijal i svi resursi koje pruža ovaj široki pojas, i to nadomak centra grada. Pored Generalnog plana Beograda 2021., koji posebno tretira ovu oblast Dunavskog priobalja- Dunavski amfiteatar, kroz svoja početna odredišta, stručna javnost zajedno sa gradskim vlastima takođe je imala svoje doprinose u razvoju i kvalitetnom pristupu koji ovaj prostor nudi kao predmet jednog od velikih integralnih projekata Beograda. Jedan od mnogobrojnih je i uspešna prezentacija Prostorno programske provere područja Ade Huje u organizaciji Grada i Urbanističkog zavoda Beograda 2006.godine. Pozvani timovi bili su Arhitektonski fakultet, Društvo urbanista Beograda, Društvo arhitekata Beograda, Klub arhitekata i Akademija arhitekture. Svi navedeni timovi iskazali su ogromno interesovanje za ovu razvojnu oblast Beograda i pokazali kvalitet koji ovaj prostor nudi kao jedan od velikih integralnih projekata Beograda. Rezultat svih planova je temeljno ozdravljenje ovog prostora, isključivanje postojećih negativnih uticaja na sredinu i aktiviranje vrednosti lokacije kako u kontekstu potencijala lokalnih radnih zona, tako i na globalnom nivou budućeg razvoja grada i koridora Dunava. Grad Beograd, Sekretarijat za zaštiti životne sredine je aktivirao, sa druge strane, projekat Istraživanje i rehabilitacija prostora Ade Huje 2008.godine, da bi 30.marta 2010. rezultat tog projekta bio predstavljen u okviru konferencije Dunavska strategija - ideje i projekti. Grad Beograd je zatražio sredstva iz fonda Češke razvojne pomoći, i na konkursu njihovog Ministarstva životne sredine, u okviru realizacije zvanične razvojne pomoći Republike Češke, sredstva za ovo istraživanje su i odobrena. Rezultati istraživanja su tog marta predstavile naše pravo stanje, koje je dalo poražavajuće činjenice: •Na osnovu uzorkovanja 104 uzorka rečnog sedimenta, 22 uzorka površinskih voda, geofizičkih ispitivanja, 25 istražnih bušotina, 50 uzoraka zemljišta, podzemnih voda, došlo se do zaključka da je zemljište na istražnom prostoru zagađeno naftnim ugljovodonicima i teškim metalima, sa povišenom koncentracijom metana. Eko-toksikološki testovi, izvedeni na uzorcima sedimenta iz rukavca su dokazali eko-toksičnost u oko 30% uzorka. Trenutni kvalitet vode u rukavcu u potpunosti isključuje mogućnost njenog iskorišćenja u rekreativne svrhe. Primer: Žarište zagađenja- ušće Mirijevskog potoka u Dunavac sa koncentracijom TPH i do 60 puta veće od graničnih vrednosti! Iz ovog istraživanja se zaključuje da za ovaj prostor, šire gledano, kakvi god da planovi budu doneti i usvojeni, NEOPHODNA JE OZBILJNA SANACIJA PROSTORA koji je veoma zagađen. Za aktiviranje i razvoj krajnjeg poteza Dunavskog amfiteatra, kao najbliži i poslednji eko sistem grada, na samo 7km od centra Beograda- sektor Rta Bela stena, posebno se udružuju stanovnici ovog dela grada. Njihove ideje i angažovanje orjentisane su na temi ekološko održivog razvoja ovog sektora Dunavskog amfiteatra. Udruženje za ekologiju Dunava u sektoru Rta Bela stena otišlo je i korak dalje, aktiviralo je želju da se pokrene Projekat ekološkog očuvanja i razvoja dela Dunava Rta Bela Stena, koji će svojim sadržajem i angažmanom da učestvuje u izradi PDR-a. Projekat se zasniva na izradi arhitektonsko-urbanističke postavke, koja će svojim kvalitetnim konceptualnim rešenjem dati osnov buduće realizacije ovog prostora, a sa ciljem da se inplementira u najvećem kao smernica daljeg razvoja ovog dela Dunavskog amfiteatra. Projekat je prepoznao i podržao i Grad Beograd Gradska uprava grada Beograda Sekretarijat za zaštitu životne sredine, kroz završen Javni konkurs za finansiranje projekata NVO na teritoriji grada Beograda u oblasti životne sredine, za 2011.godinu, pod nazivom Zeleno-plavi Beograd. Izradom Projekta ekološkog Dunava u zoni eko naseljaBela Stena teži se da, greške koje su se desile u drugim, sličnim područjima priobalja naših reka, usled nepoštovanja ekoloških dimenzija u procesu izrada urbanističkih planova i građevinskih radova u takvim područjima, budu izbegnute. Imperativ je da se zaštite resursi vode Dunava, priobalja i naročito šumovitih terena na tom potezu, kako bi se ostvarile ekološke funkcije putem definisanog arhitektonsko-urbanističkog projekta, sportsko-rekreativnih i drugih resursa, pogodnih da se u okviru eko naselja stave na raspolaganje stanovnicima višemilionskog Beograda i svima onima koji gravitiraju prema resursima sa kojima Dunav raspolaže. Inplementiranjem Projekta anulira se gubitak vrednih zelenih prostora, vode, šuma, plodne zemlje, zaustavila bi se i dalje aktuelna divlja gradnja ili prenamena ovog zelenog pojasa u bilo koju drugu namenu industriju, poslovanje, stanovanje... Sadržajni koncept Projekta bazira se na zoniranju celokupnog područja Rta Bela Stena, u vidu formiranja mahala sojenica, brvnara i koliba sa pristupima vodi, korišćenju prirodnih resursa u svrhe sportsko-rekrativnih aktivnosti, umetničkih kolonija, zabave i edukacije dece i roditelja sa akcentom na ekologiju i prirodu uopšte. Aktiviranjem zona mahala i drugih namena oživljava se ekološki odgovor na problem divljih deponija, kojima je bio sklon ovaj deo priobalja Dunava. Zoniranje kroz Projekat je sled mikrolokaliteta koji su prisutni, specifični po zajedničkom u: 1.vodi sportski i profesionalni lov i ribolov, nautički turizam, grupisanje splavova sa aktivnim i pasivnim sadržajima u njima, u vidu arhitektonsko-unikatnih skulptura, sve rađeno u montažno-demontažnom sistemu, i u materijalu korišćenom sa tog podneblja!; formiranje marina i stvaranje čvrste plovne veze sa plažom Šveb, centrom Ade Huje i nizvodno do Malih voda, izgradnja fabrike za prečišćavanje otpadnih voda Beograda na lokalitetu Velikog sela. 2.zemlji formiranje, tj. zoniranje po kolonijama, kao što su umetnička, dečija, pionirska, omladinska, muzička, sa posebnim potrebama, spa centri sa svim wellness i fitness sadržajima po tipizitanim sojenicama i kolibama ..., zatim, plodno zemljište može da se obrađuje i namenski i edukacijski sa razvojem povrtarske proizvodnje-organske hrane, i da da plodove koje svi koriste...kao i čuveno višnjičko blato sa svojim lekovitim svojstvima... 3.šumi rezervat eko sistema, sportsko-rekreativni pojas, predah u vrelim letnjim danima...i... 4.vazduhu kao odgovor zagađenju koje nosi gradska matrica i sve to na samo 7km od strogog centra Beograda. Akteri ovih Projekata su žitelji Beograda, priobalja Dunava, koji svoje životne peokupacije povezuju sa ekologijom Dunava, bilo da se radi o rekreaciji, sportu, privređivanju, turizmu, zdravstvenoj zaštiti, proizvodnji i zaštiti zdrave hrane i sl. Ciljnu grupu aktivista Projekta predstavljaju svi oni nosioci značajnih društvenih uloga koji su motivisani da, u datim ulogama, ugrade dimenzije ekoloških funkcija Dunava i doprinesu izgradnji eko naselja i preko eko naselja neposredno se uključe u proces ekologije Dunava. Izuzetak su i svi oni koji imaju značajne funkcije u procesu izrade PDR-a, koji će preventivno delovati da sektor Bela Stena u procesu urbanizacije ne doživi sudbinu sličnih sektora na levoj i desnoj strani Dunava, pa i Save.