Këshilli i Veprimit Rinor Lokal Drenas

Drenas Kosova, Drenas


☎: +38649507162

Category

About

e-mail kontaktues: [email protected]

General Info

Këshilli i Veprimit Rinor Lokal – Drenas është strukturë përfaqësuese e të rinjëve të Komunës së Drenasit. Të dhënat e përgjithshme Këshilli i Veprimit Rinor Lokal – Drenas është strukturë përfaqësuese e të rinjëve të Komunës së Drenasit, është themeluar më 13.11.2010 në prezencë të 18 delegatëve përfaqësues të organizatave joqeveritare rinore si dhe organizatave që në kuadër të strukturave të tyre gjenë zbatim puna me të rinjtë. KVRL-Drenas bazuar në Ligjin për Fuqizim dhe Pjesëmarrje të Rinisë ka ushtruar funksionin e saj duke këshilluar pushtetin komunal për qështje që kanë karakter rinorë. Përgjegjësitë dhe obligimet e Këshillit të Veprimit Rinor Lokal- Drenas Këshilli i Veprimit Rinor Lokal – Drenas është organ i përfaqësimit rinor në nivel lokal si dhe organ këshilldhënës i qeverisë lokale, ku përfshihen në mënyrë direkte apo indirekte interesat e të rinjëve. Këshilli i Veprimit Rinor Lokal – Drenas ka për qëllim zhvillimin e bashkëpunimit ndërmjet anëtarëve të saj me synim për të përparuar të drejtat e të rinjve dhe për të siguruar që zëri i fuqishëm kolektiv i të rinjve të dëgjohet tek politikëbërësit dhe vendimmarrësit në të gjitha nivelet. Këshilli i Veprimit Rinor Lokal – Drenas ka këto përgjegjësi: - Të fuqizoj organizatat rinore të komunës së Drenasit për të ndërtuar një vizion të përbashkët për të rinjtë. - Të ndërmarrë veprime gjegjëse si dhe të përgatisë planin e veprimit për të arritur një vizion të tillë. - Të promovoj, koordinoj dhe shkëmbej përvojat e mira me organizata tjera rinore. - Të bashkëpunoj lidhur me çështjet që prekin interesat e rinisë me institucionet e tjera publike dhe private, vendore dhe ndërkombëtare. Detyrat kryesore të Këshillit të Veprimit Rrinor Lokal – Drenas janë : - Të përfaqësoj organizatat rinore të Komunës së Drenasit para institucioneve gjegjëse lokale. - Të adresojë çështjet e të rinjëve të Komunës së Drenasit para institucioneve komunale dhe para personave të tjerë publik dhe privat por edhe në takimet me KQVR-në - T’ju ofrojë mendime e këshilla organeve dhe institucioneve komunale për veprimet që ato duhet ndërmarrë lidhur me të rinjtë në Komunë. - Të paraqesë qëndrime për dokumentet ligjore dhe dokumentet e tjera sa u përket çështjeve të të rinjtë në Komunë. - Të marrë pjesë në hartimin, zbatimin, vlerësimin dhe drejtimin e politikave lidhur me çështjet e të rinjëve. - Të marrë pjesë dhe të kontribuoj në hartimin e Planit të Veprimit Rinor të Komunës së Drenasit dhe në hartimin e peticioneve dhe rezolutave për Rininë. - Të marrë pjesë dhe të kontribuoj në hartimin e propozimit të buxhetit vjetor komunal për rini. - Të bëjë planifikimin e aktiviteteve të shërbimit rinor vullnetar dhe aktiviteteve te tjera për të rinjtë. Pas dorëheqjes së ish Kryetarit të KVRL-së ,Afrim Berisha, Kryesia dhe bordi i KVRL-së ka pësuar ndryshime.Sipas rregullores së KVRL-së, është emëruar një zëvëndësues për postin e Kryetarit të KVRL-së deri në zgjedhjet e ardhshme në Qershor të vitit 2017. KRYETAR: Agon REXHEPI Nenkryetar: Arbenita TËRDEVCI Malisa ZEKA Sekretare: Rina Shabani Koordinatore për vullnetarë: Altina NIKA BORDI: 1.Jetmira MORINA 2.Albulena MAKOLLI 3.Arbër DERVISHI 4.Jeton KRASNIQI 5.Mërgim GASHI 6.Biondina FAZLIU 7.Alberije MAKOLLI.

Description

Keshilli i Veprimit Rinor Lokal - Drenas eshte organi me i lartë i perfaqësimit te rinisë para institucioneve vendimarrëse komunale.

Mission

Keshilli i Veprimit Rinor Lokal - Drenas eshte organi me i lart i perfaqsimit te rinis para institucioneve vendimarrse komunale.