Kompania e Sigurimeve Elsig Sh.a

Qendra Tregtare Benita Company, 32000 Klina


☎: +37744326721

Category

Description

Kompania e Sigurimehtë themeluar në mars të vitit 2008. Periudha e dytë tremujore e vitit 2008 ka qenë periudha fillestare e investimeve në këtë kompani, ndërsa aktivitetin e vetë Kompania e Sigurimeka filluar nga muaji Qershor me ç rast licencohet për shitjen e produkteve të sigurimit nga Banka Qendrore e Kosovës (BQK). Themelues i kësaj Kompanie është z.Agim Elshani i cili ka treguar një sukses të madh në fusha të ndryshme të afarizmit. Për z.Elshani inkuadrimi në industrinë e sigurimeve ishte një sfidë e re me barriera të mëdha, por si rezultat i punës së palodhshme suksesi ishte i pashmangshëm. Për realizimin e qëllimit të tij, z.Elshani përcaktoi objektiva të qarta dhe për këtë si objektiv kryesor ai parasheh investimin në personel. Për të punëtorët janë aset (pasuri) e ndërmarrjes dhe jo vegël e saj. Falë seriozitetit dhe profesionalizmit në lëmin e sigurimeve që kishin personeli i zgjedhur i kompanisë të cilët përpiluan strategjinë e punës, ata arritën të futen në treg dhe për një kohë shumë të shkurtër kjo kompani u mirëprit nga klientët dhe cilësohej si kompani që reflekton besueshmëri, qëndrueshmëri dhe partneritet afatgjatë me klientët e saj. Për të ia shtuar besimin klientelës dhe për të dëshmuar seriozitetin e vetë, Kompania e Sigurime shtator të vitit 2008 bëhet anëtare e kompanisë së njohur austriaWE GROUP - Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellcheqë rast u kurorëzua edhe partneriteti në mes të dy kompanivWE Grhtë kompani e cila ka traditë 180 vjeçare në fushën e sigurimeve dhe ka një shtrirje në 13 shtete të Evropës Qendrore dhe Lindore. VirtytetWE Grnë qëndrueshmëria, pavarësia, fleksibiliteti dhe përkushtimi ku në mesin e gjerë kjo Kompani ka rreth 3.000 të punësuar, kapital pune rreth 694 milion dhe rreth 3.7 milion kontrata të Sigurimeve. Anëtarësimi WE GRe bashkimi i kapitalit me këtë kompani, ishte objektiv tjetër i realizuar nga Kompania e Sigurimeështuqë që nga shtatori i vitit 2008, ELSIG-u shihet si një ndër konkurentët më serioz në industrinë e sigurimeve në vendin tonë dhe me konkurrentët e saj nuk krahasohet vetëm në sferën e çmimeve, por prioritare është shërbimi cilësor i klientelës dhe cilësia e produkteve të cilat janë pregatitur me standarde të larta ndërkombëtare. ELSIG-u për një kohë shumë të shkurtër arrin të shtrihet në të gjithë territorin e Kosovës, meqë rast brenda periudhës njëvjeçare hyn në mesin e tre kompanive më të fuqishme me 13.02 % të pjesëmarrjes në treg. Vlerësim ky i bërë nga Banka Qendrore e Kosovës.

Products

Kompania e Sigurimeron një portfolio të ndryshëm të produkteve të sigurimeve sikurse janë: sigurimi i Autopërgjegjësisë, sigurimet Kufitare, sigurimet Kasko, sigurimi i Pronës, sigurimi i Përgjegjësisë (Publike dhe Profesionale), sigurimi i Garancioneve Bankare, sigurimi i Aksidenteve Personale, sigurimi i Shëndetit në Udhëtim, dhe një sërë produktesh tjera.