Navinka Nature Resort

Rathmalgoda, Poruwadanda, 12400 Ingiriya, Sri Lanka


☎: 0094774705106

Category

Price Range

$$ (10-30)

About

Resort