Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar

Tisza Lajos körút 79-81., Szeged, 6722


☎: +3662 544-605

Category

About

A Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának hivatalos facebook oldala.

General Info

SZTE Zeneművészeti Kar Tanulmányi Osztály Tanulmányi osztályvezető: Lengyelné Stiebel Klára Laura [email protected] tel.: +36-62-544-602 a Tanulmányi Osztály nyitva tartása Hétfő: 10-12, 13-14 Kedd: 10-12, 13-14 Szerda: 10-12, 13-14 Csütörtök: 10-12 Péntek: 10-12 (Aki nem tud fogadó időben jönni, az illetékes tanulmányi főelőadóval egyeztethet időpontot telefonon, vagy e-mailben.) tanulmányi főelőadók: Dr. Engelhardtné Forczeg Judit [email protected] tel.: +36-62-544-603 Márta Andrea [email protected] tel.: +36-62-544-603 tanszéki főelőadó: Kalmár Zoltán [email protected] tel.: +36-62-544-854 Hétfő: 9-12, 13-15 Kedd: 9-12, 13-15 Szerda: 10-12, 13-14 Csütörtök: 10-12, 13-14 Péntek: 10-12

Description

Az SZTE Zeneművészeti Kar rövid története Az 1879-es árvízkatasztrófát követő újjáépítéssel egy időben a szegedi zeneoktatás is lendületes fejlődésnek indult. Az 1880-ban Langer Viktor zeneszerző által megalapított Városi Zenedét 1883-1903-ig Szögi Endre muzsikus és zeneszerző vezette. Ehhez az időszakhoz fűződik számos új tantárgy, valamint az intézmény növendéklétszámának jelentős emelkedése. Ebben az időszakban indították meg a 6 zeneiskolai osztályt követő „kiművelési osztályt”, amelyben a növendékek tudásukat magasabb szinten képezhették. 1904-től hívták meg a Zenede élére a kiváló muzsikust, Király-König Pétert, aki szaktudásával és szervezőkészségével évtizedeken át meghatározó egyénisége lett Szeged zenei életének. Az 1905/1906-os tanévet új szervezeti szabály szerint kezdték meg, amely minden szempontból igazodott a budapesti Magyar Királyi Zeneakadémia tantervéhez, tehát a szegedi az egyik legkorszerűbb szellemben oktató vidéki zeneiskolának számított. Király-König a megemelt óraszámokhoz új tanárokat szerződtetett. Ingyenes tanszakként beindította a bőgő, a kürt és a klarinét oktatását. Az oktatás színvonalas voltát jelzi, hogy a Zenede olyan – később a Zeneakadémián is továbbtanuló – kiválóságokat nevelt, mint például Huszka Jenő zeneszerző, Fleischer Antal karmester, Ocskay Kornél operaénekes és Belle Ferenc hegedűművész. A növendéklétszám is egyre növekedett, az 1918/19-es tanévben a beiratkozottak száma már 341 volt. Az intézmény működésének köszönhetően megpezsdült a város zenei élete is. A Városi Zenede évente négy hangversenyt rendezett. 1903-tól komoly épületgondok jelentkeztek, mivel a növendékek száma ekkor már 400 fölött volt. 1911-ben megindultak a tervbe vett zenepalota előmunkálatai, a megvalósulást azonban a háború megakadályozta. Az épületgondon a Város úgy próbált segíteni, hogy a Zenedét egy bérház (a Tukats-ház) I. emeletére költöztette. (A Zeneművészeti Kar jelenleg is itt működik.) Gróf Klebersberg Kúnó kultuszminisztersége alatt (1922-1931) Szegeden hatalmas egyetemi beruházások valósultak meg, amelyek sajnos nem jártak együtt a zeneoktatás infrastruktúrájának fejlesztésével. Így nem került sor az évtizedekkel korábban tervbe vett zenepalota felépítésére sem. Szeged mint egyetemi város joggal tartott igényt a zeneoktatás fejlesztésére. 1945. április 14-én Pálfy György helyettes polgármester küldte el a Minisztériumhoz a Város - zenekonzervatórium létrehozására vonatkozó - kérelmét, melyben hivatkoztak a leendő operatársulat és a városi zenekar várható igényeire is. 1946. május 27-én Keresztury Dezső kultuszminiszter - elfogadva a Város érveit - a pénzügyminiszterhez szóló átiratában így írt: „Az európai színvonalra emelkedő szegedi operajátszásnak előfeltétele, hogy zenekarának tagjait, továbbá énekkarának énekeseit komoly pedagógiai értékű tanárok képezzék és tartsák karban Szegeden, mert a főváros aránytalan túlsúlyát csak fokozná, és a magyar vidéket csak szegényítené, ha minden utánpótlást Budapest lenne kénytelen szolgáltatni. Decentralizációra irányuló kultúrpolitikám útja csak az lehet, hogy a nagyobb vidéki városokat olyan kulturális intézményekkel ajándékozom meg, amelyek szerves begyökerezésükkel tudják biztosítani a magyar dolgozók százezrei részére az európai kultúrszínvonalat. Ilyen meggondolás alapján a Szegedi Nemzeti Színház operai tagozatának, de általában Szeged város és a Duna-Tisza köze zenekulturális életének állandó és szerves támaszául tervezem a Szegedi Állami Zenekonzervatóriumot, amelynek megfelelő fizetési osztályokba sorolandó tanári állásaira országos színvonalú tanerőket szándékozom meghívni.” 1946. szeptember 5-én Szeged város Közgyűlése elfogadta a Minisztériummal kötendő szerződéstervezetet, miszerint az állam a személyi, a Város a dologi kiadásokat vállalja. A Minisztertanács 1946. október 15-i határozatában rendelkezett a szegedi konzervatórium igazgatói és tanári állásainak szervezéséről. A Művészeti Tanács javaslatára október végén Baranyi Jánost nevezték ki igazgatónak, aki a Délmagyarország november 14-i számában megjelent programadó cikkében arról írt, hogy „a zenei pályára készülők tanulmányaikat itt végezhetik egészen a tanári, illetve a művészi diploma megszerzéséig”. Ezek szerint akkor még és már élt a remény, hogy a Szegedi Zenekonzervatórium főiskolai rangot kap. Az állami zenekonzervatóriumok szervezéséről 1947. január 17-én megjelent rendelet azonban másként határozott: „Az állami zenekonzervatórium célja egyrészt, hogy a zenei életpályára készülőket (énekesek, zenekari és énekkari tagok stb.) kiképezze, és a legmagasabb fokú zenei tanulmányokra előkészítse, másrészt, hogy olyanoknak, akik a zenélést nemes művelődési szándékból, de nem élethivatásként kívánják elsajátítani, a zenei műveltség terjesztése céljából az általános zeneoktatás keretében magasabb fokú zeneművészeti tájékozódást is adjon”. A rendeletben meghatározott kettős feladatnak megfelelően a Szegedi Állami Zenekonzervatóriumban 4 előkészítő és 4 akadémiai osztály jött létre. Az akadémiai osztályok vizsgái a Zeneakadémia kiküldött tanárai előtt folytak. A Konzervatórium végzett növendékei tanári vagy művészi diplomát csak a budapesti Zeneakadémia elvégzésével szerezhettek. A rendelet alapján tehát a konzervatóriumok a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolával függő és alárendelt viszonyba kerültek. A Szegedi Állami Zenekonzervatóriumban a tanítás - a felvételt nyert 630 fő számára - 1947 szeptemberében megkezdődött. Tanévnyitó beszédében Baranyi János igazgató beszámolt az elmúlt két év küzdelmeiről, és reményét fejezte ki, hogy valamikor megindulhat az intézményben a tanár- és művészképzés is. Igazgatása alatt kiépült a fúvós és az ének tanszak, tanári munkát vállalt az olasz Luigi Renzi énekmester és többen a szegedi operaegyüttes tagjai közül. A Konzervatórium saját szervezésű bérletsorozatot indított Collégium Musicum címmel, mely magas színvonalú műsoraival szolgálta a Város zenekultúráját, lehetőséget adva tanárai művészi képességeinek kibontakoztatásához is. 1952-ban megkezdődött a zeneoktatás reformja. A Minisztertanács 68/1952. számú – 1952. augusztus 17-én megjelent – rendelete külön intézményekre tagolta az alsó, a közép- és a felsőfokú zeneoktatást. A Szegedi Zenekonzervatóriumot - leválasztva róla az alsó fokú képzést - zeneművészeti szakiskolává alakította át. A rendelet értelmében 1953-tól az intézmény hivatalos neve Szegedi Állami Zeneművészeti Szakiskola lett. A Tömörkény István Gimnáziumon belül megszervezték - a heti 25 közismereti órával, és 10-25 főre tervezett létszámmal - működő zenegimnáziumi osztályokat. 1952-ben első és második osztály indult. 1954. őszén a Népművelési Minisztérium megszüntette a két éve létrehozott zenegimnáziumi osztályokat a működtetés magas - évi 70-80 ezer forintos - költségeire hivatkozva. A Minisztérium az elhamarkodott intézkedést már 1955. februárjában visszavonta. A Zeneművészeti Szakiskolában - a középfokú képzés mellett, arra épülve - három évfolyamos tanárképző tagozat is indult, amely az alsó fokú zeneiskolák számára képzett tanárokat. Az intézmény 1954. júniusában adta ki az első tanári diplomákat. 1955-ben a Szegedi Állami Zeneművészeti Szakiskola öt tanszékén (19 tanszakon) 310 növendék tanult. Az 1952-ben kiadott rendeletnek alapvető hiányossága volt, hogy a zenetanár-képző intézményeknek nem adott főiskolai rangot, pedig az egész akkori oktatási rendszerben a tanárképzés már felsőoktatási intézményekben folyt. 1966-ban az ország öt zeneművészeti szakiskolájában szétvált a szakiskolai oktatás és a zenetanárképzés. Ez utóbbit a Művelődési Minisztérium főiskolai rangra emelte. A szegedi intézmény hivatalos neve ekkor Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Ének- és Zeneiskolai Tanárképző Intézet Szegedi Tagozata lett. 1983-ban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola – a színvonalas szegedi vonósképzés elismeréseként elsőként a hegedű és cselló szakokon – engedélyezte, hogy egyetemi képzés induljon a III., IV. és V. évfolyamokban. A későbbi években további 15 szak kapta meg az egyetemi képzés jogát. 1990-ben a Művelődési Minisztérium jóváhagyta a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatát, mely alapján az Intézet Konzervatóriummá alakult. 1996-ban a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Egyetemi Tanácsának határozata alapján az ország két konzervatóriuma valamennyi engedélyezett szak első három évfolyamában is folytathat egyetemi képzést. Az említett határozat évenkénti átjárhatóságot biztosít a főiskolai és egyetemi képzési szint között, lehetővé téve, hogy a hallgató a tanulmányai során tanúsított előmenetele és tehetsége alapján szerezzen főiskolai vagy egyetemi diplomát. A Konzervatórium 1998-ban levált a Zeneakadémiáról, és a Szegedi Felsőoktatási Szövetség alapító tagjaként működött 2000. január 1-jéig. Ekkor az integráció révén létrejött Szegedi Tudományegyetem kari jelleggel működő önálló oktatási egységévé vált. Sikeres kari akkreditációt követően 2003. szept. 1-jétől a Szegedi Tudományegyetem 11. karaként folytatja tevékenységét, és képez a főiskolai szakokon kamaraművészeket és tanárokat, az egyetemi szakokon pedig előadóművészeket és művésztanárokat. A Zeneművészeti Kar ­– mely 1998-ig az akkori Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola részeként működött – szakmai feladatait ma is a magyar zeneművészeti oktatás nagy múltra visszatekintő gyakorlata alapján végzi, meghatározó szerepet tölt be Szeged és a régió zenei életében, mivel a magas színvonalú oktatómunka mellett jelentős művészeti tevékenység is folytat.

Places Nearby

Animal Shelter

Tappancs Tanya
Sia dűlő 20., Szeged, 6791
Animal Shelter

Bar

Akvárium Bisztró
Rigó utca 2, Sándorfalva, 6762
Bar

Beach

Sziksósfürdő
Szeged, 6791
Beach

Beauty, Cosmetic & Personal Care

Szépségforrás Szépségszalon
Kolozsvári u. - Farkas u. sarok, Sándorfalva, 6762
Beauty, Cosmetic & Personal Care

Bookstore

Grimm Idegen Nyelvű Könyvesbolt
Kárász utca 9. ÁTRIUM ÜZLETHÁZ, Szeged, 6720
Bookstore

City

Zsombó
Zsombó
City, City

College & University

SZTE Neveléselmélet Tanszék
Petőfi Sándor sgt. 30-34, Szeged, 6722
College & University, School, College & University

Community Center

Pallavicini Kastély
Szabadság tér 6, Sándorfalva, 6762
Community Center

Community Organization

Mi Óvodánk Alapítvány
József Attila utca 3., Szatymaz, 6763
Community Organization, Nonprofit Organization, Other
Lápastó Szociális Szövetkezet
Kossuth utca 63., Zsombó, 6792
Community Organization

Consulting Agency

DISZK Kft.
Back Bernát utca 8., Szeged, 6728
Consulting Agency

Fondue Restaurant

Smooth
Oskola utca 3., Szeged, 6720
Fondue Restaurant, Cafe

Food & Beverage

Szeged Dorozsmai Nagybani Piac
Kettőshatári út 2-4, Szeged, 6791
Food & Beverage, Shopping & Retail

Fruit & Vegetable Store

Szeretem a Zöldséget
I.körzet 1128., Szatymaz, 6763
Fruit & Vegetable Store, Shopping & Retail

Hair Replacement Service

DHC Clinic - Transplant de par Szeged
6721. Szeged, Teleki utca 9., Szegedin, Szeged, Hungary, 6721
Hair Replacement Service, Professional Service

Library

Somogyi-könyvtár Móra utcai fiókkönyvtára
Móra u. 21., Szeged, 6725
Library
Somogyi-könyvtár Tápai fiókkönyvtára
Budai Nagy Antal utca 20-22., Szeged, 6753
Library

Local Business

Rózsa cukrászda
Kossuth u.73, Szatymaz, 6763
Restaurant
Zöldségrendelés
Domaszék, Domaszék, 6781
Fruit & Vegetable Store
Gudi Abc
Alkotmàny krt. 10, Sándorfalva, 6762
Grocery Store
Antikszeged Shop
Szeged, Szegedin, Szeged, Hungary, 6722
Local Business
Simon- Húsfeldolgozó Műhely
Dr. Bod Árpád u.6, Sándorfalva, 6762
Shopping & Retail, Farmers Market

Local Service

Esküvőworkshop
Zágon utca 66., Szeged, 6724
Local Service

Medical & Health

Sándorfalvi Állatorvosi Rendelő
Ady Endre utca 26/a, Sándorfalva, 6762
Medical & Health, Veterinarian
Szabó Nelli - Gyógy és talpmasszőr
Csongrádi sgt. 78, Szegedin, Szeged, Hungary, 6724
Medical & Health, Massage Service

Medical Company

Szeged Gyermeksebészet
Korányi fasor 14-15., Szeged, 6724
Medical Company
Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum-Serdülő Rehabilitáció
Kossuth Lajos u. 1, Szatymaz, 6763
Medical Company

Motor Vehicle Company

Utánfutó Centrum
Cserje sor 9, Szeged, 6728
Motor Vehicle Company

Museum

Szegedi vár
Stefánia út 3., Szeged, 6720
Museum, Public & Government Service

Nail Salon

Molnár Rita műkörmös
József Attila sgt. 36., Szeged, 6721
Nail Salon
Köröm-LAK Szalon Szeged
Szeged
Nail Salon, Health/Beauty, Gym/Physical Fitness Center
Lilly Műkörömszalon
Oltványi utca 6/b, Szeged, 6725
Nail Salon, Massage Service

Optometrist

Prágai Látszerészet
Bartók tér 11., Szeged, 6722
Optometrist

Outdoor, Recreation & Fitness

Tegyünk A Jövőnkért
Zsombó, 6792
Outdoor, Recreation & Fitness, Non-Profit Organization, School
Equitania Lovas Club
Bába dűlő 33/b., Zsombó, 6792
Outdoor, Recreation & Fitness

Pest Control Service

Török Tibor egészségügyi kártevőirtó
Kéri dűlő 31., Sándorfalva, 6762
Pest Control Service

Pizza Place

Megálló Étterem és Pizzéria
Május 1 tér 1., Sándorfalva, 6762
Pizza Place, Food & Beverage Company

Pub

Nyugi Kert
Vitéz utca 28, Szeged, 6722
Pub, Arts & Entertainment

Recreation Spot

Sándorfalvi Babakongresszus
Széchenyi utca, Sándorfalva, 6762
Recreation Spot

Region

Zone de protection paysagère de Pusztaszer

Region, National Park, Landmark & Historical Place

Religious Center

Szeged Synagogue
Jósika u. 10, Szeged, 6722
Religious Center

Restaurant

Oliva Bisztró
Csongrádi sgt. 7/a, Szeged, 6721
Restaurant
Osztrák Magyar Étterem
Sóhordó u. 18, Szeged, 6721
Restaurant
Ét-Trend Szeged, Ebéd rendelés, étel házhozszállítás
Moszkvai krt. 11., Szeged, 6725
Restaurant

Sports & Fitness Instruction

Bodyart-deepwork-szeged
Honvéd tér 5/b, Szeged, 6722
Sports & Fitness Instruction

Sports Club

Szeged Maty-Éri Kajak-Kenu Pálya
Maty-Éri Víztározó, Szeged, 6710
Sports Club

Swimming Pool & Hot Tub Service

Károlyi medencék
brüsszeli krt 25, Szeged, 6726
Swimming Pool & Hot Tub Service, Plastic Manufacturer, Shopping & Retail

Tattoo & Piercing Shop

Szépségszalon Harmónia
Szabadkai út 9/c, Szegedin, Szeged, Hungary
Tattoo & Piercing Shop, Beauty Salon

Toy Store

Prücsök Játék
Balabás u., Szeged, 6791
Toy Store

Women's Clothing Store

One Fashion Style
Széksósi út 25., Kiskundorozsma, Szeged, Hungary, 6791
Women's Clothing Store